Amdanom ni | About us

PWY? | WHO?

Cymuned o bobl ifanc ydym ni, sydd wedi dod at ein gilydd, dan arweiniad Cwmni Theatr Arad Goch, er mwyn adolygu a thrafod gwaith theatr a’r celfyddydau perfformio sy’n cael eu cynnal yma yn y canolbarth.

We are a community of young people, who have come together under the leadership of Cwmni Theatr Arad Goch, in order to review and discuss work in the theatre and performing arts which is produced in our area.

SUT? | HOW?

Daethom at ein gilydd yn dilyn gweithdy hyfforddiant i adolygwyr ifanc, a drefnwyd gan Gwmni Theatr Arad Goch. Yn ystod y gweithdy yn mis Chwefror 2015, daeth hi’n amlwg bod cwmniau theatr fel Arad Goch yn awyddus i glywed barn pobl ifanc fel ni, yn enwedig barn ac adolygiadau yn y Gymraeg.

We came together as a result of attending a training workshop for young reviewers which was organised by Cwmni Theatr Arad Goch.  During this workshop in February 2015, it became apparent that other companies like Arad Goch were eager to hear the opinions of young people like us and to see reviews in Welsh.

ADOLYGIADAU? | REVIEWS?

Ryden ni’n awyddus i weld cymaint a phosibl o berfformiadau! Mae Arad Goch yn cydweithio gyda ni i drefnu ein bod ni’n mynd i weld amrywiaeth o waith yn gyson, ac mae ein adolygiadau’n cael eu ychwanegu i’r blog yma ac mae Arad Goch yn anfon pob un ymlaen at y wasg a’r cyfryngau er mwyn i bawb eu darllen.

We are eager to see as many performances as possible!  Arad Goch co-operates with us to arrange for us to see a variety of different works consistently and our reviews are added to this blog. Then, Arad Goch sends each one on to the press and the media so that everyone can read it.

CYSYLLTU? | CONTACT?

Os hoffech ein gwahodd ni i weld eich gwaith neu i drafod ymhellach cysylltwch â Arad Goch ar post@aradgoch.org/ 01970 617 998

If you would like to invite us to see your work or to discuss it fuarther please contact Arad Goch on post@aradgoch.org/ 01970 617998

SONY DSC  Bethan Ruth  

O Firmingham i Feirionnydd, a bellach yn astudio’n galed iawn ar gyfer fy MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn Aber. Fy hoff ffordd o ohurio gwaith yw peintio’r ‘chydig winedd pathetig sydd gen i. . .(neu ddim gen i!). . . Mwynhau creu blogiau am deithio a chreu cerddoriaeth o dro i dro, i’w darganfod ar http://bethanruth.tumblr.com. Mwynhewch yr adolygiadau!

Currently studying MA in Welsh Politics and Society in Aberystwyth University. Yes, I’m in my 4th year. No, I couldn’t leave the Aber bubble quite yet. Yes, I love Aberystwyth, a lot. A lot a lot. No, there’s no place like Aber for me. Hope you enjoy my reviews!

SONY DSC  Naomi Seren                                                            

Naomi ydw i, rhoces o wlad y ‘wes wes’ sydd wedi ymgartrefu ger y lli er mwyn astudio Cymraeg a Drama. Pan nad wy’n ‘studio’n galed neu yn y theatr, dwi naill ai’n cael blas ar fwytai’r dref gyda chwmni da a photel o win, yn y Pier yn dawnsio’n wyllt neu’n bwydo’r lloi ar fferm y sboner. Dwi o hyd yn gwenu!

I’m Naomi, a Pembrokeshire girl who’s come to Aber to study Welsh and Drama. When my head’s out of books and out of the theatre, you’ll find me in the town’s restaurants in good company and a bottle of wine, busting some moves in the Pier or feeding calves on my boyfriend’s farm. I’ve always got a smile on my face!

SONY DSC  Megan Cynllo Lewis

Megan Mai Cynllo Lewis yw’r enw a dw i’n wreiddiol o Gaerfyrddin, ond ar hyn o bryd yn fyfyrwraig blwyddyn cynta’ ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Drama ac Astudiaethau Theatr/Astudiaethau Ffilm a Theledu. Fy mhrif ddiddordebau yw creu ffilmiau byr a ffotograffiaeth. Dw i hefyd yn hoffi cyfansoddi cerddoriaeth ac yn canu’r gitâr a drymiau. Bydde rhai yn dweud fy mod yn berson band un dyn go iawn!

My name is Megan Mai Cynllo Lewis and I’m originally from Carmarthen, but at the moment I’m a first-year student studying Drama and Theatre Studies/Film and Television Studies at Aberystwyth University. My main interests are creating short films and photography. Also, I enjoy composing music and play the guitar and drums. So some would say that I am a one-man-band!

SONY DSC  Meleri Morgan

Shwmae! Meleri Morgan ydw i dwi’n 19 oed ac yn astudio drama yn y flwyddyn gynta’ yn Aber! Merch o’r wlad o fryniau Bwlch-Llan Sir Geredigion. Hawlia’r Theatr rhan hanfodol o fy mywyd ers yn ifanc dros ben, boed yn yr Eisteddfodau ym myd y ffermwyr ifanc neu ar lwyfannau proffesiynol. Dwi’n mwynhau popeth ynghlyn â’r Theatr.

Hello there! I’m Meleri Morgan a 19 year old and a first year drama student here in Aber! A country girl from the hills of Bwlch-Llan, Ceredigion. Theatre has played a vital role in my life since I was very young from the Eisteddfodau to the young farmers to professional stages. I enjoy every aspect of the theatre

SONY DSC  Nannon Evans

Haia, Nannon Evans ydw i a fi’n fyfyrwraig yn fy mlwyddyn cyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Cymraeg a Drama. Fi’n wreiddiol o Gaerdydd, a mae gen i obsesiwn a’r canlynol: cerddoriaeth, gigs, drama, theatr, tê, bwyd da, comedi, noson mas, teithio, teulu a ffrindiau.

Hi, my name is Nannon Evans and I’m a first year student in Aberystwyth University studying Welsh and Drama. I’m originally from Cardiff, and I’m obsessed with the following things: music, gigs, drama, theatre, tea, good food, comedy, nights out, travelling, friends and family.

SONY DSC  Mared Llywelyn

Mared ydw i neu Mazza i’n ffrindiau! Rwy’n wreiddiol o Forfa Nefyn ym Mhen Llŷn, ond bellach yn astudio ar gyfer gradd M.A mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Edrych ymlaen i ddatblygu fy sgiliau adolygu trwy’r gymuned newydd ‘ma!

I’m Mared o’r ‘Mazza’ to my friends! Originally from Morfa Nefyn in Anglesey but currently studying an MA in Creative Writing in Aber Uni. I’m looking forward to developing my critical voice through this community!

SONY DSC  Meleri Haf

Helo! Fy enw i ydi Meleri Haf ac rwy’n fyfyrwraig yn yr ail flwyddyn yn astudio Theatr, Perfformio a Ffilm a Theledu yn Aberystwyth. Yn y dyfodol hoffwn weithio yn y diwydiant cyfryngau trwy’r iaith Gymraeg. Rwy’n cael blas ar yr adolygu a dwi’n gobeithio cewch chi fwynhad wrth eu darllen.

Hello! My name is Meleri Haf and I am a second year student in Aberystwyth University studying Theatre and performance and Film and TV. I’m hoping to work in the media following a career through the Wels language. I hope you enjoy the reviews as much as we enjoy writing them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s