Adolygiad ‘Nyrsys’ gan Ela Wyn James

Nyrsys, Theatr Genedlaethol Cymru. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Wrth gyrraedd y theatr i wylio Nyrsys roedd y lle yn orlawn a dim un sedd wag. Roeddwn yn gwybod o’r cychwyn bod hwn yn mynd i fod yn berfformiad clodwiw iawn ac nid oeddwn yn anghywir. Pum actores oedd i’r cynhyrchiad a rhain yn dalentog, bywiog ac yn deimladwy’r un pryd yn cyfleu bywyd go iawn nyrsys ar ward canser.

Llwyddodd yr actorion i gynnwys y gynulleidfa yn eu gwaith mewn modd hawdd a hamddenol drwy siarad â ni a gofyn cwestiynau. Digwyddodd hyn cyn iddynt ddechrau canu am eu bywydau, eu profiadau a’u perthnasau drwy gydol y ddrama ac ychwanegodd hyn yn fawr at natur a naws y perfformiad.

Gweld y nyrsys yn eu cynefin naturiol yr ydym a gweld sut mae gwahanol bethau yn eu heffeithio, sut maent yn ymdopi â’r swydd a’r sefyllfaoedd heriol, a’u bywydau personol. Roedd yn amlwg iawn trwy gydol bod yr actorion yma wedi treulio dyddiau yn siarad a gwylio nyrsys go iawn wrth eu gwaith gan fod yr hyn a gwelsom mor agos at y gwirionedd. Roedd bron fel ein bod yn gwylio nyrsys mewn ysbyty cyfagos yn gwneud eu gwaith dyddiol a rhaid clodfori’r actorion a’r cyfarwyddwyr am hynny.

Trwy gydol y ddrama teimlais fod y nyrsys yna i esbonio eu gwaith i ni fel cynulleidfa megis prysurdeb y ward, yr hwyl rhwng y nyrsys, a’u defodau dyddiol. Daw hyn oll cyn i’r nyrsys ddechrau rhestru’r amryw o gancrau posib. Dyma’r union bwynt y tarodd yr holl beth mi wrth i mi sylweddoli difrifoldeb y peth a’r nifer sy’n cael eu heffeithio. Er hyn, rhaid i’r nyrsys barhau a’u bywydau a chyflëwyd hyn drwy fynd yn syth i’r olygfa nesaf. Golygfa wrthgyferbyniol, llawer mwy ysgafn lle mae’r nyrsys ar noson allan gyda’i gilydd. Teimlaf fod yr olygfa yma wedi ei chreu yn berffaith yn llawn hiwmor ysgafn, pawb yn canu a defnydd ardderchog o’r set. Llwyddodd y ddrama i wneud i mi deimlo dau deimlad gwbl wahanol o dristwch pur i ddoniolwch llwyr o fewn cyfnod byr iawn o amser sydd yn gamp enfawr.

Roedd gosod y comedi ochr yn ochr â’r difrifol a’r dwys wedi llwyddo i ysgafnhau’r dweud a dangos bod rhaid cael hwyl er gwaethaf yr amgylchiadau. Perfformiad a lwyddodd i gyffwrdd â mi fel aelod o’r gynulleidfa ac yn sicr a byddai wedi cyffwrdd eraill boed efo cysylltiadau a chancr neu beidio.

Gadewais y theatr wedi mynd trwy siwrne emosiynol gyda’r actorion a dysgu llawer mwy am fywyd nyrsys, yr heriau o’r swydd a gwybodaeth ddyfnach am gancr gan gofio geiriau pwysig y nyrsys ei fod yn ‘bwysig byw’. Dyma oedd cyfanwaith sy’n deyrnged i waith parhaol nyrsys ledled Cymru a wnaeth gloi gyda dechrau diwrnod heriol arall ar y ward.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s