Adolygiad ‘Cysgu’n Brysur’ gan Nannon Evans

Cysgu’n Brysur, Cwmni Theatr Arad Goch. Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth / Galeri Caernarfon.

Sioe gerdd am griw o bobl ifanc yn gorffen eu hamser yn yr ysgol yw Cysgu’n Brysur gan Arad Goch. Es i i weld y perfformiad yng Nghanolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ac yn Galeri yng Nghaernarfon. Roedd hi’n chwa o awyr iach i gael gweld pob sedd yn y theatr wedi’i lenwi gan bobl o bob oedran yn awchu i gael gweld theatr Gymraeg. Lleolwyd y sioe mewn ysgol, felly roedd desgiau ysgol pren yn ganolog i set y ddrama. Defnyddiwyd y desgiau’n llwyddiannus oherwydd eu symlrwydd, fe’u defnyddiwyd fel cwpwrdd dillad, rhywle i gysgodi ac fel stoliau yn ystod y sioe. Gan fod modd storio propiau a gwisgoedd yn y desgiau hyn, sicrhawyd bod y stori’n llifo’n naturiol ac yn hawdd. Defnyddiwyd y desgiau yn rhan o’r coreograffi hefyd. Er nad ydw i’n arbenigwraig ar goreograffi, fe fwynheais i’r dawnsio yn y sioe gerdd yma yn fawr iawn. O bryd i’w gilydd, roedd peryg i eiriau’r caneuon fod yn eithaf cawslyd, ond roedd y dawnsio cyfoes gan Eddie Ladd yn sicrhau nad oedd y sioe gerdd yn troi mewn i High School Musical Cymraeg!

Roeddwn yn amheus o’r ffaith bod band y sioe wedi cymryd lle mor ganolog ar y llwyfan. Sioe gerdd am bobl ifanc oedd y cynhyrchiad, felly pam ei fod mor bwysig i gael band o ddynion canol oed yn chwarae yng nghanol y llwyfan? Pan berfformiwyd y sioe yn Galeri, Caernarfon gallaf ddeall nad oedd pit ar gael ar gyfer y band. Ond yn Aberystwyth, lle roedd pit ar gael, teimlais bod y band yn dominyddu’r llwyfan. Cyffyrddwyd â sawl thema, o farwolaeth, ymosodiadau rhywiol, yfed alcohol i drefnu gwyliau haf i Magaluf, adolygu a dewis beth i wisgo ar nos Sadwrn. Felly, yn amlwg roedd ymgais i drio portreu bywyd realistig pobl ifanc heddiw. Ond fe chwalwyd y meddylfryd o stori ‘gredadwy’ ar ddiwedd y sioe wrth i bob cymeriad weiddi eu problemau at y gynulleidfa. Yn yr olygfa olaf, aeth y perfformiad o fod yn sioe gerdd i fod yn sioe gerdd theatr mewn addysg. Teimlais nad oedd wir angen gorffen y sioe â’r datganiadau hyn oherwydd bod problemau’r cymeriadau wedi cael eu dangos yn y naratif yn barod.

Teimlais fod y cyhuddiad gan Princess  bod bachgen poblogaidd yr ysgol, Cai wedi ymosod arni yn rhywiol braidd yn ddibwynt. Rhyw bum munud ar ôl i’r ffrae ddigwydd aeth pob cymeriad yn ôl i ymddwyn fel petai dim byd wedi digwydd rhwng y ddau. Teimlais mai’r unig reswm y rhoddon nhw’r cyhuddiad hwn i mewn oedd er mwyn ticio bocs ‘ymosodiadau rhywiol ymysg pobl ifanc’. Nid oedd diben na phwrpas i’r stori yma rhwng Princess a Cai felly roedd yn fethiant o bortread pobl ifanc i gyhuddiad difrifol fel hyn.

Rhinwedd y ffeindiais i yn od, oedd bod pob aelod o’r cast o’r un ysgol, ond eto roedd gan bob un ohonynt acenion a thafodieithoedd hollol wahanol i’w gilydd. Roedd un cymeriad yn ffarmwraig o Lambed, un bachgen yn siarad ag acen o’r cymoedd tra bod cymeriad arall yn siarad ag acen ogleddol.  Efallai fod hyn yn ymgais i gael sawl tafodiaith ar y llwyfan, ond os gwneud portread realistig o fywydau pobl ifanc o’r un ysgol, rhaid ei wneud ym mhob agwedd. Ond er  hyn i gyd, wrth gerdded allan o’r theatr roedd e’n brofiad hyfryd clywed pobl ifanc yn trin a thrafod yr hyn a welon nhw ar y llwyfan. Mwynheais i hefyd gweld wynebau newydd a gweld actorion talentog ifanc yn serennu ar y llwyfan. Roedd y gerddoriaeth yn wych a’r canu yn hyfryd, ac roedd e’n sicr yn rhywbeth gwahanol i’r hyn yr ydym yn gweld fel arfer yn y theatr Gymreig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s