Adolygiad ‘Parallel Lines’ gan Nannon Evans

Parallel Lines gan Dirty Protest.

Es i’w weld ar nos Wener yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Dechreuodd y ddrama gyda mam a merch ifanc, gyda’r fam ar lawr yn dioddef yn aruthrol o hangover. Ro’n i’n hoff iawn o’r disgrifiadau penodol o sut roedd hi’n teimlo; er enghraifft ‘my mouth is like a camel’s ass’. Roedd comedi real i’w weld yma, comedi ry’n ni’n profi bob dydd ac roedd hyn yn effeithiol iawn. Yn ystod golygfa cyntaf y fam (Melissa) ar ferch (Steph), defnyddiwyd desg fel rhan o’i set; teimlais nad oedd angen y ddesg i fod yn rhan o’r golygfa ac roedd e’n aneglur iawn beth oedd ei bwrpas. Wrth i olygfa Steph a Melissa barhau roedd y ddau cymeriad arall, dau athro mewn perthynas a’u gilydd, sef Simon a Jullie, yn eistedd tu ôl iddynt ac, yna, ar ôl i’r olygfa orffen roedden nhw’n cyfnewid lle. Roedd y cyfnewid yma’n effeithiol tu hwnt, gan ein bod ni fel cynulleidfa yn gallu rhagweld bod mwy i’r stori ac roeddwn i’n ysu i glywed beth oedd hanes y ddau cymeriad oedd yn y cefndir.

Wrth i’r stori ddatblygu daethon ni i ddeall bod yr athro wedi cael ei gyhuddo o gael perthynas gyda disgybl yn yr ysgol, a’r ddisgybl honno yw Steph. O ganlyniad i hyn, mae Julie wrth gwrs yn grac ac yn awyddus i glywed beth oedd y gwir gan Simon; mae Simon yn gwadu’r cyfan ond mae’n cyfaddef bod y ferch wedi bod yn dod mewn i’w ystafell i gael sgwrs sawl tro. Roeddwn i’n gweld golygfeydd yr athrawon yn hynod o undonog ac yn amgylchynu’r unig bwnc yma a theimlais bod angen rhyw stori arall i blethu mewn i’w stori nhw. Ar y llaw arall, roedd sefyllfa Steph a’i mam yn ddiddorol gyda digon o sgôp iddi. Merch ifanc llawn bywyd 15 oed oedd Steph, merch alluog sy’n ysu i fynd i ddysgu am y byd. Ond nid yw hi’n cael amser i esbonio ei dyheadau o gwbwl i’w mam gan bod mwy o ddiddordeb ganddi hi i fynd allan i feddwi a chyflawni ei swydd fel putain. Dyma pam, dwi’n credu, iddi agosáu cymaint at Simon, yr athro, oherwydd ei fod e’n rhoi amser iddi siarad a chyfleu ei theimladau. Ond ni chawsom gyfle i weld y perthynas yma, ac roedd hyn yn rhwystredig i mi.

Er bod golygfeydd yr athrawon yn eithaf undonog, fe safodd un golygfa mas i mi. Cafwyd monolog gan Simon yn esbonio pa mor erchyll o ddiflas oedd ei fywyd bob dydd. Fe esboniodd mewn manylder pa mor echrydus oedd deffro, cysgu, gweithio a bwyta bob dydd, trwy’r dydd. Roedd e’n hynod o effeithiol oherwydd bod y tensiwn rhwng Simon a Julie’n cynyddu i’r pwynt lle buasech chi’n taeru bod Simon yn mynd i gyfaddef cael perthynas. Onid nid yw’n cyfaddef o gwbwl; dim ond “breath of fresh air” oedd Steph iddo ef. Felly, wrth gwrs, fe giliodd y tensiwn mewn un brawddeg; siom i mi oedd hyn oherwydd ro’n i’n disgwyl mwy o uchafbwynt i ddiwedd yr olygfa.

Erbyn diwedd y ddrama fe ddaeth Simon a Steph at ei gilydd a gwelwyd y ddau gyda’i gilydd am y tro cyntaf. Daeth rhyddhad mawr o weld y ddau gyda’i gilydd yn y diwedd i ddatgelu bod perthynas wedi bod rhwng y ddau, ond bod Simon yn gwadu’r cyfan. Sylweddolais ar ôl yr olygfa yma pa mor druenus oedd sefyllfa Steph wrth i’r ddrama bortreadu merch ifanc, dosbarth gweithiol, oedd yn methu â chael cyfiawnder. Er bod yr hyn ddigwyddodd iddi yn hollol anghyfreithiol, ac anghyfrifol o ran yr athro, ni chafodd unrhyw gymorth na chefnogaeth gan neb. I fi, doedd hyn ddim yn neges bwerus iawn i orffen y ddrama.

Ond, rhaid dweud fy mod i wedi mwynhau perfformiadau grymus y pedwar actor. Roedd pob un ohonynt yn raenus, pwerus ac yn addas iawn i’r sgript gyfoes, naturiol. Ro’n i’n hoff iawn o’r ffaith bod yr actorion hynny nad oeddynt yn yr olygfa i’w gweld yn newid yn araf yn y cefndir. Roedd hyn yn gyferbyniad llwyddiannus i naratif cyflym y sgript. Er nad oeddwn wrth fy modd gyda’r sgript, mae’n braf gweld cwmni theatr yn mynd â sgript newydd cyfoes o gwmpas Cymru. Mae’n hyfryd gweld amrywiaeth o wahanol themâu ar lwyfan gan gwmnïau ifanc newydd o Gymru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s