Adolygiad ‘That is all you need to know’ gan Meleri Morgan

Cyn ysgrifennu yr adolygiad yma pendronais lawer am f’ymateb i’r perfformiad. Roeddwn yn ansicr am f’union feddyliau a’m teimladau. Cerddais allan o’r theatr gyda theimladau cymysg; yn bositif am yr actio ond yn negyddol am y newid cyfnodau parhaus a oedd yn  creu dryswch meddyliol. Yn y darnau ymddangosiadol di-bwrpas o’r sgript roedd elfennau cofiadwy o gomedi a wnes fwynhau yn fawr. Yn anffodus nid oedd y rhannau hynny yn ychwanegu at ddatblygiad a thwf  y ddrama.

Rydym yn byw ynghanol cyfnod Deddf rhyddid gwybodaeth gyda hawliau i’r cyhoedd fynnu gwybodaeth oddi wrth gyrff cyhoeddus ynghyd a rhwydweithiau cymdeithasol sydd yn ychwanegu at rannu gwybodaeth yn gyflym gyda chynulleidfa anferthol. Straeon pawb yn gyhoeddus gyda chlic o’r botwm ac mae’r byd yn gwybod. Ac eto dengys y perfformiad yma y modd y cydymffurfiodd  gweithwyr Bletchly Park a gofynion Deddf Cyfrinachau Swyddogol nid yn unig adeg y rhyfel ond am ddegawdau a hyd yn oed gwyr a gwragedd ddim yn rhannu ei cyfrinachau a’u gilydd.

 

Y mae hanes Alan Turing yn wyddys i ‘r byd bellach. Rydym yn gwybod am ei gampwaith  yn datrys enigma. Tynnwyd ein sylw at waith  dynion a  menywod deallus a gwybodus a oedd yn Bletchly park a’u cyfraniad hwy i ddatrys  côd yr Almaenwyr. Dylid  ystyried pe bai hyn heb ddigwydd a fyddai hanes ein gwlad yn dipyn gwahanol, er, ni gyfeiriwyd at hynny yn glir yn y ddrama. Credaf bod y ddrama wedi cyflwyno’r ffaith bod Alan Turing yn sensitif ac effeithiol iawn.
Yn syml stori am y Cod Enigma yw hon ond gyda haenau o straeon eraill yn gwau  drwyddi. Cawn stori Gordon Welchman, un o’r bobl gwreiddiol yn y parc wrth iddo fwrw ati i ysgrifennu llyfr o’i brofiadau. Plethwyd i’r cynfas berson arall  yn ceisio ysgrifennu drama ynglŷn a’r stori anhygoel yma ac i gwblhau y cynfas plethwyd stori am grŵp o bobl a oedd yn ceisio achub yr adeilad rhag crafangau BT. Cyfuniad diddorol ond ar adegau heriol iawn. Roedd prysurdeb y gwead yn creu cynfas cymhleth a chymysglyd. Roedd y dryswch yn cael ei uwch oleuo  gan taw dim ond 6 actor oedd yn y perfformiad i gyd. Teimlais y byddai mwy o actorion wedi bod o gymorth neu colli un haen o’r stori neu llinyn o’r cynfas.

Gwirionais ar symlrwydd y set ar effaith silowet a oedd tu ôl y lliain gwyn  a oedd yng nghefn y llwyfan! Roedd y props syml yn ychwanegu at greu y cyfnod ac hygrededd y ddrama, er enghraifft, yn stydi Welchman roedd  bylb hen ffasiwn yn hongian o’r to. Chwaraeodd technoleg fodern rhan hanfodol i’r ddrama gyda y peiriant enigma yn cael ei daflunio ar y cypyrddau. Dywed straeon y bobl ar sain a ffilm a oedd yn cael ei taflunio. Roedd  taflu llun ar ddrôr y cabinet ffeilio wrth agor y drôr  yn greadigol a thrawiadol ac yn gwneud i ni holi ein hunain faint mwy o gyfrinachau oedd yn y cwpwrdd.

Fel y soniais roedd yna nifer o haenau i’r perfformiad. Roedd y statws cyfartal ymddangosiadol  i ferched yn rhywbeth pwysig gan ei bod hwy yn chwarae  rhan hanfodol yn y ‘War effort’. Edmygaf  y cwmni am bwysleisio hyn yn ei perfformiad ac roedd perfformiadau cryf a gafaelgar y merched yn atgyfnerthu hyn. Ar ddiwedd y perfformiad roedd meddwl am y merched yn dychwelyd i fyd lle roeddent yn cael ei trin yn israddol i ddynion ar ddiwedd y rhyfel o reidrwydd yn anodd a thrist iddynt. Tybed sut wnaethant ymgodymu a hynny?

Cafwyd golygfa dirdynnol a sensitif i gyflwyno ac egluro rhywioldeb Turing, ‘I have other tendecies’ meddai wrth Lottie, moment a ddaeth a thawelwch llethol i’r theatr. Yn ddiddorol nid oedd y perfformiad yn canolbwyntio o gwbl ar ei rhywioldeb ond yn mawrygu ei waith fel gwyddonwyr a pha mor arwyddocaol oedd y gwaith yma.

Rhoddwyd tasg hynod o anodd i’r merched gan ei bod yn gorfod newid cymeriadau o fewn eiliadau i’w gilydd. Credaf taw Sophie Cullen oedd y mwyaf llwyddiannus o’r cymeriadau wrth iddi fynd o ferch ifanc diniwed i ddynes hŷn crintachlyd. Er nid hi oedd y cymeriad pwysicaf i’r ddrama dyma y perfformiad a wnes i yn bersonol fwynhau fwya gan ei bod yn gorfod  newid acen yn gyfan gwbl. Camp aruthrol ac fe fydd y sgwrs ffôn gymhleth rhwng 3 person ynglŷn a’r brownies yn aros yn y cof am amser hir.

Drama afaelgar, er gwaethaf y dryswch cyfnod ar brydiau a fyddem yn hybu pobl i fynd i’w gwylio. Actorion hyblyg a llwyfannu celfydd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s